Nyt digitalt temanummer seks gange om året. Til eksperter, fagfolk, politikere og den almindeligt interesserede borger

Teknologirådet
Teknologidebat
Nyt fra rådet
23. January 2012
Teknologirådet -

Teknologirådet koordinerer PACITA - Parliaments and Citizens in Technology Assessment. Projektet er finansieret af EU's 7. rammeprogram. Projektet løber over 4 år med partnere fra 15 europæiske lande frem til projektets afslutning i april 2015. I projektet arbejder etablerede PTA institutioner som Teknologirådet sammen med forskningsinstitutioner i Syd- og Østeuropæiske lande, der ikke har en parlamentarisk forankret teknologivurderingsinstitution.

>>
23. January 2012
Teknologirådet -

Hvordan skal Danmarks indsats over for vores biodiversitet se ud? Det skal 200 borgere tage stilling til, når de mødes den 28. januar 2012 i Odense for at hjælpe Miljøministeren med at udstikke retningen for indsatsen.

>>
20. October 2011
Teknologirådet -

Projekt om tingenes internet. Indtil de seneste år har internettet været begrænset til internetbrowseren på en computer, men med stadigt mindre netværksmoduler og øget processorkraft breder internettet sig nu til stadigt flere og mindre enheder. 

>>

Vis Alle

Teknologi kort
Technology Review - 20. October 2011
Proteser der kan føle - Et studie ved Duke University Medical Center har taget et skridt mod at udvikle protester, der kan bevæge sig med tankens kraft og samtidig mærke, hvad det rører ved. >>
Technology Review - 20. October 2011
Silikonebatterier med 30 % længere levetid - Elektroder i lithium-ion batterier, der er bundet sammen på en ny måde kan forlænge levetiden på batterier op til 30 %. >>
Technology Review - 12. October 2011
Tv der kender dine vaner - For under 500$ er det muligt at købe et tv, der ud fra de programmer du ser, kan tilpasse internetsider og reklamer til dine interesser.  >>

Vis Alle

Nr 1 September, 2010 TEMA: Teknologivurdering

31. August 2010

Nye politiske arbejdsformer

- Mest til politikere, men også til borgere, embedsmænd og alle andre danskere som interesserer sig for de politiske processer her i landet.

Af Jørgen Madsen

I de senere år har der været en tendens til at politikere på alle niveauer indhenter råd og ideer hos borgerne om emner eller sager som er komplicerede eller konfliktfyldte. Borgerne i Danmark udgør en stor ressource som gerne stiller sig til rådighed for gennemførelsen af en debat, og som gerne deltager i at udarbejde visioner og planer indenfor al politikskabelse. En borgerkonsultation kan give politiske beslutningstagere et mere solidt ståsted og danne fundament for langtidsholdbare beslutninger, også de mindre populære. En følge af at inddrage borgerne i det politiske arbejde er ofte at politikerne opnår nærhed 
og personligt kendskab til deres borgere. Men der skal systematik og metode til at gennemføre borgerinddragelse, hvad enten det er et stort anlagt borgertopmøde for alle eller et lokalt møde med en lille forældregruppe. Borgerinddragelse er et nøglebegreb i Teknologirådet, som har udviklet forskellige metoder til at bringe borgene tættere på de politiske beslutninger og politikere tættere på de borgere de repræsenterer. Teknologirådet har i samarbejde med Danske Regioner udgivet et lille inspirationshæfte med samme titel som artiklen her. Hæftet fortæller om de situationer, hvor borgerinddragelse kan være en velegnet proces og om metoder som kan tages i anvendelse. Som man råber i skoven får man svar, og derfor skal det man ønsker borgernes hjælp til være grundigt planlagt, det giver hæftet blandt råd om i beskrivelser af forskellige mødeformer og deres styrke.

 

Citat fra hæftet: ”Det nye er, at skabelse af politiske løsninger ikke kun ses som et håndværk for politikere, men mere som en proces, som kan optimeres ved at skabe konstruktive samspil mellem borgere, eksperter, interessenter og politikere. Det gamle er, at politikernes ansvar for den endelige beslutning stadig holdes intakt.” Hæftet ’Nye politiske arbejdsformer’ kan downloades her

 

Mere vand, mindre land

Danmark er lavt, og når havstigningen tager til, især ved stormflod eller når åer løber over ved  skybrud, giver det skader på boliger, erhvervsområdet, havne, landbrug, veje, broer – hele samfundet bliver ramt. Skaderne kan efterfølgende forårsage konflikter mellem borgere og deres politikere, med forsikringsselskaber og myndigheder. Kalundborg er en af landets lavest beliggende kommuner med en lang sårbar kystlinie. Som led i et omfattende EU-støttet projekt der skal fremme tidlig planlægning i forbindelse med havstigning og andre klimaforandringer er Kalundborg udpeget som testområde for resten af Østersølandene: BaltCICA - Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region. Borgere i Kalundborg har fået til opgave at rådgive politikerne før der skal træffes  væsentlige beslutninger om fremtidens udsatte kystområder. BaltCICAs overordnede mål er at:

 

  • Vurdere klimaændringernes betydninger for det levende miljø og de lokale udviklingsmuligheder.
  • Teste og implementere konkrete løsningsforslag i tæt samarbejde med de regionale og lokale myndigheder.
  • Vurdere omkostningerne af klimaændringerne og den øgede risiko for oversvømmelser på et regionalt niveau.
  • Udvikle et koncept til forvaltning af processen af reduktion og tilpasning til klimaforandringer.

 

Teknologirådets rolle i den danske del af projektet

I Danmark står GEUS for at analysere konsekvenserne af klimaforandringerne i de kystnære områder syd for Kalundborg og i området nær Tissø. I efteråret 2009 afholdt Teknologirådet, i samarbejde med Kalundborg Kommune, et scenarieværksted, hvor aktører og interessenter fra lokalområdet inviteredes til at diskutere forskellige fremtidsscenarier. At involvere lokalområdet så tidligt i processen sikrer at tekniske analyser foretages indenfor interesseområderne af lokalsamfundene frem for at beslutninger udelukkende bygges på tekniske muligheder. Endvidere styrkes det lokale engagement og forpligtigelse overfor processen med tilpasning til klimaændringerne. Resultaterne fra scenarieværkstedet samt efterfølgende omkostningsanalyser præsenteres på et borgertopmøde i Kalundborg 5. marts 2011. På baggrund af debatten på borgertopmødet udarbejdes konkrete langtidsplaner for Kalundborgområdet, der tager højde for klimaændringerne.

Foreløbig har projektet produceret en videofilm om processen, som kan hentes her

Borgere i arbejde med udvikling af scenarier for fremtidige havstigninger ved Tissø, Kalundborg Kommune, 2009. - Foto: Teknologirådet